Curriculum vitae Steen Pade (1956)

Jeg er komponist og pianist. Jeg tog studentereksamen fra Øregård Gymnasium i 1974  og studerede derefter klaver på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium hos Stanislaw Knorr. Jeg tog diplomeksamen i 1980 og afsluttede min komponistuddannelse hos Per Nørgård og Karl Aage Rasmussen i 1986 med en officiel debut fra Det Jyske Musikkonservatorium.

Sammen med Hans Abrahamsen arrangerede jeg den århusianske NUMUS-festival fra 1985 til og med 1987. Fra 1983 var jeg arbejdende bestyrelsesformand i Samfundet til udgivelse af dansk Musik (i dag edition S).

Jeg blev den første musikchef ved Århus Symfoniorkester i 1989. Jeg vendte tilbage til København i 1993, hvor jeg tiltrådte stillingen som rektor for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Denne post forlod jeg i 2006 for at blive direktør i den organisation, der fordeler statsstøtten til de store teatre i København, og som på det tidspunkt også varetog en række administrative opgaver for teatrene.

I 2019 besluttede jeg mig for at vende tilbage til tilværelsen som komponist og pianist. I den forbindelse har jeg måttet tage stilling til, hvilket projekt det var jeg sagde farvel til, da jeg for 20 år siden ikke længere havde tid til at være komponist. Og derfor foreligger hovedparten af min produktion nu i reviderede eller genkomponerede versioner.

I det følgende gør jeg i omvendt kronologisk rækkefølge mere systematisk rede for mit CV.

 

 
Det Københavnske Teatersamarbejde
 
2006-2019
Direktør i paraplyorganisationen Det Københavnske Teatersamarbejde, hvor jeg har haft det daglige administrative ledelsesansvar for forvaltningen af statens tilskud til og tilsyn med Betty Nansen Teatret, Folketeatret, Nørrebro Teater og Østerbro Teater (fusionen af Republique og Østre Gasværk Teater). De 4 teatres årlige omsætning udgør tilsammen ca. 220 mio.kr.
 
Væsentligste ledelsesmæssige resultater
Inden for rammer fastlagt i lovgivningen har jeg løst opgaverne med at 
- Skabe en netværksorganisation, hvor teatrene bakker op om organisationen, der fremstår som en samlet helhed, og hvor en række opgaver løses på tværs af de decentrale enheder
- Etablere og styrke det tværgående samarbejde mellem organisationens politiske organer, dvs. Københavns Teaters bestyrelse, teatrenes bestyrelser samt deres kunstneriske ledelser
- Fusionere Det Danske Teater med Folketeatret
- Fusionere teatrene Aveny og Rialto og omdanne dem til Teater Republique
- Sikre Republiques overtagelse af teaterbygningerne på Øster Fælled Torv samt implementeringen af en langsigtet istandsættelse og opdatering af de to bygningers faciliteter
- Forestå afviklingen af Gladsaxe Teater 
- Bistå bestyrelsen med rekrutteringen af teaterchefer til teatrene samt udpegning af teatrenes lokale bestyrelser
- Fastlægge retningslinjer for teatrenes drift og indgå resultataftaler med organisationens teatre
- Lede overenskomstforhandlingerne i 2008, 2011, 2013 og 2015 på vegne af de store teatre i provinsen samt Københavns Teater
- Trimme organisationen økonomisk i forbindelse med ændringen af scenekunstloven pr. 1. juli 2012, hvor det hidtidige Københavns Teater blev til Det Københavnske Teatersamarbejde
- Tilrettelægge en proces, der med virkning fra sæson 2013/14 gjorde det muligt at overdrage opgaven med billetsalg og markedsføring af teatrenes fælles salgsordninger til teatrene selv
- Skabe økonomisk ramme for, at der fra sæson 2014/15 er oprettet en udviklingspulje, der støtter kunstneriske initiativer på teatrene, der ellers ikke ville kunne finde sted
- Fusionere Republique og Østre Gasværk Teater
- Understøtte dannelsen af den landsdækkende arbejdsgiverorganisation Dansk Teater bl.a. gennem overdragelsen af opgaverne med forhandling af overenskomster og juridisk rådgivning samt de hertil hørende ressourcer
- Tilrettelægge organisationens økonomi således, at teatrene i al væsentlighed har kunnet friholdes for besparelser som følge af regeringens omprioriteringsbidrag. 
 
Jeg valgte at takke nej til bestyrelsens tilbud om forlængelse ved udløbet af min kontrakt 30. april 2019, fordi jeg anså den opgave for løst, som jeg blev ansat til i 2006. 
 
 
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium
 
1993-2006
Rektor ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium (DKDM). I det tidsrum landets største og ældste musikkonservatorium med ca. 400 studerende, ca. 100 årsværk, herunder 16 professorer samt en årlig finanslovsbevilling på ca. 65 mio. kr. 
 
Væsentligste ledelsesmæssige resultater
Som den første ministerielt udpegede rektor var det min opgave at implementere en ny ledelsesstruktur, hvor en lang række kompetencer, der førhen lå i kollegiale organer, blev overflyttet til rektor. I den forbindelse var det mit ansvar at
- Gennemføre ændring af studiestrukturen i 1995 med henblik på at sikre, at uddannelserne i højere grad end tidligere modsvarede arbejdsmarkedets behov. 
- Forestå arbejdet i 2005 med overgang til en bachelor/kandidatstruktur i henhold til de såkaldte Bologna principper
- I samarbejde med Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, at gennemføre en international kvalitetsmåling af de klassiske konservatorieuddannelser, hvori det som resultat blev anerkendt, at DKDM som den eneste institution havde internationalt niveau
- Forestå udarbejdelsen af to strategiplaner samt deres efterfølgende implementering gennem resultatkontrakter med Kulturministeriet
- I samarbejde med Kulturministeriet at medvirke til fastlæggelsen af en ny stillingsstruktur på de danske musikkonservatorier
- Sikre den strategiske tilrettelæggelse af konservatoriets flytning til Radiohuset på Rosenørns Allé
- Professionalisere og opkvalificere konservatoriets administration og herunder at betrygge institutionens økonomistyring.  
 
 
Aarhus Symfoniorkester
 
1989-1993
Musikchef ved Aarhus Symfoniorkester, som på det tidspunkt talte 68 musikere samt en administration på 10 mand. 
 
Væsentligste ledelsesmæssige resultater
Der var tale om en nyoprettet stilling i en forsøgsordning. I forlængelse heraf var det bl.a. min opgave at
- Forene den hidtidige adskilte kunstneriske og administrative ledelse og skabe en sammenhængende organisation
- Udvide orkestret med 4 mand som del af en kommunalpolitisk opprioritering af orkestret
- Professionalisere orkestrets administration
- Sikre samarbejdet med orkestrets musikere om den kunstneriske planlægning af sæsonprogrammer samt valg dirigenter og musikere.  
- Medvirke til en evaluering, hvis resultat blev, at ordningen med en øverste, ansvarlig musikchef blev gjort permanent. Det er den ledelsesstruktur, som alle landsdelsorkestrene har i dag. 
 
 
Samfundet til udgivelse af dans musik (nuværende Edition S)
 
1983-89
Arbejdende bestyrelsesformand
 
 
Andet
 
2015-
Jeg har genoptaget min kunstneriske virksomhed som komponist og pianist. Jeg har givet nogle koncerter, mest markant en klaver recital på Det Danske Institut i Rom november 2018, hvor jeg spillede Mozart, Beethoven, Schumann og mig selv.  
 
1985-86
Sammen med Hans Abrahamsen kunstnerisk og administrativ leder af Århus NUMUS festival
 
1983
Én af tre hovedansvarlige arrangører for ISCM “World Music Days” i Århus
 
 
Uddannelse mv. 
 
2003-2005
MPA fra CBS på en afhandling om det danske kunststøttesystem
 
1974-1980
Diplomuddannelse i klaver fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium
 
1983-1986
Overbygningsuddannelse i komposition fra Det Jyske Musikkonservatorium
 
1986
Officiel komponistdebut sammesteds
 
1981 og 1982
Studieophold ved Danske Institut i Rom
 
1981-1983
Statens Kunstfonds 3-års legat
 
 
 
Tillidsposter
 
1994-2009
Medlem af redaktionsrådet for Carl Nielsen udgaven under Musikafdelingen ved Det Kongelige Bibliotek 
 
1993-2001
Medlem af bestyrelsen for Sjællands Symfoniorkester (nuværende Copenhagen Phil)
 
2001-2006
Medlem af formandskabet for Kulturministeriets Rektorer (KUR) 
KUR’s repræsentant i Kulturministeriets toplederforum
 
2003-2005
Formand for KUR
 
2003-2007
Medlem af bestyrelsen og forretningsudvalget for barokorkestret, Concerto Copenhagen
 
2004
Personligt udpeget medlem af regeringens karakterkommission. 
 
2007-2014
Personligt udpeget medlem af Akkrediteringsrådet, der har ansvaret for kvalitetssikring af de videregående uddannelser i Danmark
 
 
Privat
Jeg danner par med kulturchef ved Det Kgl. Bibliotek, Bette Thomas.